Umboðsmaður Alþingis

Fjallað um kauprétti o.fl.

MÆLT MEÐ: BESTI CFD VERÐBRÉFAMIÐLARI

Rétt er að benda á að ríkisskattstjóri veitir ekki bindandi álit um hvort tilteknar fyrirhugaðar aðgerðir séu lögmætar að félagarétti enda taka lög nr. 96/6998 eingöngu til álitamála sem snerta álagningu skatta og gjalda sem eru á valdssviði ríkisskattstjóra og falla undir úrskurðavald yfirskattanefndar. Engu að síður kann að vera nauðsynlegt að fjalla um hvort þær lagalegu forsendur, sem fyrirhuguðum skattalegu ráðstöfunum er ætlað að byggja á, fái almennt staðist. Á þeim grundvelli yrði síðan tekin afstaða til þess hvort af þeim leiði þau skattalegu réttaráhrif sem stefnt er að. Tekið skal þó fram að ríkisskattstjóri veitir ekki bindandi álit ef ekki þykir líklegt að fyrirhugaðar ráðstafanir, sem í beiðni felast, fái staðist að lögum.

Bindandi álit, frávísun nr. 01/16 | Bindandi álit

Við mat á veiku eigin fé bankanna, það er þeirrar tapsáhættu sem þeir báru vegna eigin hlutabréfa, er tekið tillit til lána með veði í eigin bréfum bankans, framvirkra samninga og annarra þátta eftir atvikum.

9. kafli Eigið fé íslenska fjármálakerfisins | 9. kafli

. Starfsmenn skulu greina regluverði frá allri verðbréfaeign þegar þeir hefja störf hjá T Plús og hvenær sem er á starfstíma sínum sé eftir því óskað af hálfu T Plús.

REGLUR UM VERÐBRÉFAVIÐSKIPTI STARFSMANNA LANDSBANKANS

Umboðsmaður Alþingis er kosinn af Alþingi og hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga eins og nánar greinir í lögum nr. 85/6997, um umboðsmann Alþingis.

Mismunur á grunnhagnaði á hlut og þynntur hagnaður á hlut

Þær ráðstafanir sem lýst er í umræddri álitsbeiðni fela fyrst og fremst í sér lækkun hlutafjár og greiðslur til hluthafana og geta því hvorki falið í sér kaup né annað framsal í skilningi 88. gr. fyrrgreindra laga.

Félag, sem á lögheimili á Íslandi og er hluti af heildarsamstæðu þar sem einu eða fleiri félögum er skylt að skila ríki-fyrir-ríki skýrslu um skattskil skv. 6. og 7. mgr., skal eftir lok reikningsárs tilkynna ríkisskattstjóra hvaða félag í samstæðunni skili ríki-fyrir-ríki skýrslu um skattskil og um heimilisfestarríki þess.

Mynd 65 sýnir niðurstöðu þessa mats. Fyrir hvern banka er fjármögnun bankans á hlutabréfum hinna sýnd. Sjá má að krossfjármögnun Landsbankans var að jafnaði mest af bönkunum þremur. Ef áfram er litið á bankana sem eina heild og eiginfjárgrunnar þeirra lagðir saman og leiðréttir fyrir beinni eiginfjármögnun og krossfjármögnun má reikna kerfislegt eigið fé en uppbygging þess er sýnd á mynd 66. Mynd 67 sýnir loks CAD-hlutfall kerfisins ef litið væri á bankana þrjá sem einn og fjármögnun eigin fjár, bæði bein og kross, væri dregin frá eigin fé. Samanteknar niðurstöður greiningar kafla og má sjá í töflu 6 á næstu síðu.

. Starfsmönnum T Plús er óheimilt að sitja í stjórn atvinnufyrirtækja, taka laun frá öðru fyrir­tæki eða taka þátt í atvinnurekstri að öðru leyti nema með leyfi framkvæmdastjóra. Starfs­mönnum T Plús er þó heimilt að starfa fyrir og sitja í stjórnum dótturfélaga T Plús og tengdra fél­aga. Eignarhlutur í fyrirtæki telst þátttaka í atvinnu­rekstri, nema um sé að ræða óveru­legan hlut sem ekki veitir bein áhrif á stjórnun þess.

Fyrningartími og heimild til endurákvörðunar skattyfirvalda lengist vegna tekna og eigna í lágskattaríkjum, sbr. 6. mgr. 97. gr. og 8. mgr. 665. gr. tekjuskattslaga

Með lögum nr. 96/6998, um bindandi álit í skattamálum, var komið á fyrirkomulagi þar sem einstakir skattaðilar geta fyrirfram óskað eftir áliti ríkisskattstjóra um skattalegar afleiðingar fyrirhugaðra ráðstafana.

Hér er um að ræða almennt og sérstakt bensíngjald, olíugjald, almennt og sérstakt kílómetragjald, bifreiðagjald, gjald af áfengi og tóbaki og kolefnisgjald af eldsneyti.

Erfitt er að meta fullkomlega umfang veiks eigin fjár, það er ofangreindrar tapsáhættu banka vegna eigin hlutabréfa, en í kafla er þess freistað að draga upp mynd af því. Í kafla er svo stigið skrefinu lengra og lagt mat, á samsvarandi hátt, á það að hvaða marki bankarnir fjármögnuðu hlutafé hver annars.

Eiginfjárþáttur C má samkvæmt 8. tölul. 9. mgr. 89. gr. laga nr. 666/7557 hæst nema 55% af eiginfjárþætti A. Jafnframt má hann hæst nema 9,8% af reiknuðum áhættugrunni vegna markaðsáhættu liða í veltubók samkvæmt 78. gr. laga nr. 666/7557 (virkir eignarhlutir) og gengisáhættu. Eiginfjárþáttur C samanstendur af víkjandi lánum sem eru sambærileg við þau lán sem falla undir eiginfjárþátt B að öðru leyti en því að lánstími má ekki vera styttri en 8 ár.

Fjármálaeftirlitið hefur með stoð í 65. mgr. 89. gr. laga nr. 666/7557 ákveðið að fjármálafyrirtækjum sé heimilt gefa út víkjandi skuldabréf sem teljast með eiginfjárþætti A. Slík skuldabréf þurfa að fullnægja ýmsum skilyrðum sem eru skilgreind í reglum Fjármálaeftirlitsins nr. 656/7555 og mega mest nema 88% af eiginfjárþætti A. Síðastnefnt hlutfall mátti lengi vel hæst vera 65% en var hækkað upp í 88% við útgáfu reglna nr. 656/7555, sbr. umfjöllun um víkjandi lán í kafla .

BYRJAÐU VIÐSKIPTI Í CRYPTOCURRENCY

Skildu eftir athugasemd