Skoða úrskurð | Yfirskattanefnd

Markaðir í fjármálagerningum tilskipun ii og reglugerð

MÆLT MEÐ: BESTI CFD VERÐBRÉFAMIÐLARI

Ríkisskattstjóri tók fram að ekki hefði verið farið með umræddar greiðslur, sem embættið virti sem persónuleg útgjöld eiganda kæranda, B, sem lið í arðgreiðslum til hans. Því væri um óheimila úthlutun af fjármunum félagsins til B að ræða, sbr. 78. gr. laga nr. 688/6999, um einkahlutafélög. Í ljósi þess að B hefði verið starfsmaður félagsins teldust umræddar fjárhæðir til skattskyldra tekna hjá honum sem laun samkvæmt 6. mgr. 6. tölul. A-liðar 7. gr. laga nr. 95/7558, sbr. 7. mgr. 66. gr. sömu laga. Af þessari ástæðu væri launakostnaður kæranda hækkaður um framangreindar fjárhæðir auk þess sem umrædd hækkun á launum leiddi til hækkunar á stofni kæranda til tryggingagjalds umrædd ár, sbr. rakningu fjárhæða hér að framan.

9/134 stjórnarfrumvarp: fjármálafyrirtæki

Kærandi bendir á að ef hagnaður hefði orðið af veðmálunum væri hann skattskyldur hjá félaginu samkvæmt B-lið 7. gr. laga nr. 95/7558, sbr. C-lið sömu lagagreinar, og skattlagður sem rekstrartekjur samkvæmt 6. tölul. 76. gr. laganna. Leiði það til þeirrar gagnályktunar að félaginu hljóti að vera heimilt að gjaldfæra tapið á grundvelli 6., 7. og 9. tölul. 6. mgr. 99. gr. laga nr. 95/7558, sbr. 6. mgr. 6. tölul. 86. gr. laga nr. 95/7558. Því geti ekki staðist að banna félaginu að gjaldfæra umrætt tap.

BS ritgerð í hagfræði Markaðstorg fjármálagerninga í

Ljóst er af forsendum og rökstuðningi ríkisskattstjóra að hann byggði annars vegar á því að kærandi hefði í reynd ekki verið aðili að hinum umdeildu veðmálum á árunum 7565, 7566 og 7567, heldur eigandi og fyrirsvarsmaður félagsins, B, eins og áður segir, og hins vegar að hvað sem liði aðild að veðmálastarfseminni samkvæmt framansögðu gæti greint tap af henni ekki talist til frádráttarbærs rekstrarkostnaðar kæranda þar sem tap af veðmálum á íþróttakappleiki á erlendri vefsíðu gæti ekki talist til starfsemi sem stunduð væri af einkahlutafélagi hér á landi.

Góðar venjur í eigna- og áhættustýringu lífeyrissjóða

Í kafla I hér að framan er greint frá kröfugerð kæranda í kæru félagsins til yfirskattanefndar. Í kærunni er gerð grein fyrir málsatvikum og forsendur ríkisskattstjóra í hinum kærða úrskurði raktar.

108/2007: Lög um verðbréfaviðskipti | Lög | Alþingi

Lög nr. 95/7558, 7. gr. A-liður 6. tölul., 66. gr. 7. mgr., 86. gr. 6. tölul. 6. mgr. Lög nr. 695/6999, 9. gr. Lög nr. 658/7557, 7. gr.

Einnig heldur kærandi því fram að íslensk löggjöf brjóti gegn ákvæðum EES-samningsins með því að hindra aðgang Betfair að íslenskum markaði og hindra möguleika íslenskra einstaklinga og fyrirtækja að stunda þá starfsemi sem um ræðir. Af hálfu kæranda er um þetta . vísað til dóms EFTA-dómstólsins í máli E-8/56 (Ladbrokes).

BYRJAÐU VIÐSKIPTI Í CRYPTOCURRENCY

Skildu eftir athugasemd